Právní služby

1. Občanské právo

 • převody nemovitostí zahrnující zejména sepis smluv o prodeji, darování či směně bytů, nebytových prostor, budov a pozemků, zajištění převodu části pozemku (včetně jejich oddělení geometrickým plánem), zastupování v řízení před katastrálním úřadem a řešení daňových aspektů převodů nemovitostí
 • zřízení, zrušení a změny věcných břemen
 • zřízení a zrušení zástavního práva
 • vypořádání spoluvlastnictví, řešení vztahů mezi spoluvlastníky
 • řešení sporů o vlastnické právo
 • řešení sousedských sporů
 • spotřebitelské smlouvy a spory vzniklé ze spotřebitelských smluv
 • dědické právo, zejména sepisování závětí, listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 • bytové právo – nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, vymáhání dlužného nájemného a dalších plateb
 • vymáhání pohledávek, náhrad škod, bezdůvodného obohacení a jiných nároků vyplývajících ze závazkových vztahů, zahrnující komunikaci s dlužníkem, výzvy k úhradě, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu a exekuční vymáhání
 • dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
 • poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
 • sepisování a posuzování smluv dle občanského zákoníku i smluv nepojmenovaných, vždy v souladu s individuálními požadavky a potřebami konkrétního klienta

2. Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev včetně řízení o zápisu do obchodního rejstříku a změn jednotlivých zapsaných údajů
 • svolávání valných hromad a členských schůzí a zastupování klientů na jednáních těchto orgánů, zpracování výstupů z  jednání orgánů obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů v obchodních společnostech a v družstvu
 • změny v personálním složení orgánů obchodních společností
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • rušení a likvidace obchodních společností
 • získávání živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • vymáhání pohledávek, náhrad škod, bezdůvodného obohacení a jiných nároků vyplývajících z obchodních závazkových vztahů, zahrnující komunikaci s dlužníkem, výzvy k úhradě, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu a exekuční vymáhání
 • dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
 • nekalá soutěž
 • směnky a uplatňování nároků z nich
 • sepisování a posuzování obchodních smluv, vždy v souladu s individuálními požadavky a potřebami konkrétního klienta s přihlédnutím k specifikům podnikání v daném podnikatelském odvětví

3. Pracovní právo

 • sepisování a posuzování pracovněprávních dokumentů (zejména pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru, dále dohod o odpovědnosti zaměstnance za schodek a za ztrátu svěřených předmětů,
 • právní poradenství a zastupování klientů v pracovněprávních sporech (o neplatnost rozvázání pracovního poměru, o nevyplacenou mzdu, plat a příplatky za práci přesčas a o sobotách a nedělích, o odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem)
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve věcech pracovních úrazů a nemoci z povolání

4. Rodinné právo

 • vypořádání společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy a zúžení společného jmění manželů
 • úprava výchovy nezletilých dětí (svěření dítěte do péče, společná a střídavá výchova)
 • zvýšení nebo snížení výživného k nezletilým i zletilým dětem, výživné mezi ostatními příbuznými, výživné pro neprovdanou matku

5. Občanské soudní řízení

 • zastupování před soudy všech stupňů ve věcech obchodních, občanských, pracovních a rodinných

6. Trestní právo

 • zastupování obviněných z trestných činů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisování trestních oznámení

7. Rozhodčí řízení

 • zastupování klientů v řízení před rozhodci, včetně tzv. spotřebitelských sporů 
 • poskytování služeb rozhodce ve věcech obchodních a občanskoprávních

8. Řízení před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva

 • sepisování ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • sepisování stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

9. Konkurzní a úpadkové právo

 • přihlášení pohledávek klientů v insolvenčním řízení
 • zastupování klientů v insolvenčním řízení, včetně zastupování v incidenčních soudních sporech
 • vyloučení věcí ve vlastnictví klienta z majetkové podstaty dlužníka  

10. Správní právo a obecní samospráva

 • zastupování ve všech typech správního řízení (např. ve stavebním řízení, v řízení před katastrálním úřadem, či v řízení před živnostenským úřadem)
 • zastupování při projednávání přestupků a jiných správních deliktů
 • zastupování ve správním soudnictví
 • poskytování právních služeb orgánům obcí, včetně zpracování právních rozborů, poskytování právních porad a sepisování listin o právních úkonech

11. Restituční spory 

 • zastupování v soudních řízeních na vydání tzv. náhradních pozemků podle zákona o půdě
 • uplatňování nároků na úhradu podílů oprávněných osob dle transformačního zákona

12. Autorské právo a právo průmyslového vlastnictví

 • ochrana práv autorů a jiných oprávněných osob
 • vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití autorského díla či práva průmyslového vlastnictví
 • sepisování a posuzování licenčních smluv pro užití autorského díla či předmětu průmyslového vlastnictví

13. Další služby klientům

 • ověřování podpisů
 • advokátní úschovy
 • zajištění služeb daňových poradců, auditorů a účetních poradců
 • zajištění služeb notářů, soudních znalců, soudních exekutorů a překladatelů

14. Služby v jiných oblastech českého práva

 • poskytujeme na základě dohody s klientem