Ceník právních služeb

Odměna za právní služby

Odměna může být stanovena jako smluvní odměna, kterou lze sjednat jako odměnu úkonovou (sazbou za každý úkon poskytnuté právní služby), jako odměnu časovou (hodinovou sazbou v závislosti na časové náročnosti a obtížnosti případu) nebo sjednaným procentem z hodnoty sporu, případně sjednaným procentem z hodnoty vymožené částky či jinak ocenitelného úspěchu ve věci.

V případě pravidelného či komplexního poskytování právních služeb (zpravidla klientům - podnikatelům) lze sjednat odměnu paušální (většinou měsíční).

Pro případ, že není předem nebo dodatečně sjednána odměna smluvní, je odměna stanovena jako tzv. mimosmluvní. Mimosmluvní odměna se stanovuje podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ( advokátní tarif ). Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství (úroků, poplatků z prodlení atd.) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy. Za úkon právní služby je považováno např. převzetí a příprava zastoupení klienta, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, sepsání právního rozboru věci, sepsání listiny o právním úkonu, jednání s protistranou, sepis podání k soudu či orgánu veřejné správy ve věci samé, účast při jednání soudu či orgánu veřejné správy za každé započaté dvě hodiny atd.

Ve složitějších a časově náročnějších případech je zpravidla požadováno složení zálohy na poskytované právní služby.   

Při zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení je v případě úspěchu ve věci klientovi přiznána náhrada nákladů soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení. Odměna hrazená neúspěšnou protistranou je stanovena ve výši mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu. 

Mimo odměny za poskytnutou právní službu má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při poskytování právní služby. Jedná se zejména o náklady na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, hovorné, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,- Kč za 1 úkon právní služby.